´╗┐

CONTACT

If you want to send suggestions or advertise please contact us at
satcharts-at-gmail.com
-at- stands for @

Jeťli chcesz siŕ podzieliŠ sugestiami lub zareklamowaŠ siŕ pisz na
satcharts-at-gmail.com
-at- zamie˝ na @

Uwaga!
Z powodu coraz wiŕkszej liczby zapyta˝ informujemy, ┐e zdecydowaliťmy siŕ nie udzielaŠ odpowiedzi na pytania dotyczących odbioru kana│ˇw telewizji naziemnej oraz satelitarnej (dlaczego brak odbioru?, jak wykonaŠ instalacjŕ?, jaką dobraŠ antenŕ?)
. W takich sprawach nale┐y kontaktowaŠ siŕ z operatorem dostarczającym us│ugŕ lub poradziŠ siŕ lokalnego instalatora, ktˇry z pewnością lepiej zna specyfikŕ odbioru w pa˝stwa miejscu zamieszkania.